Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Studio 1983, zoals deze beschikbaar is gesteld door Studio 1983. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio 1983 is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te her gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Studio 1983.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Studio 1983 te mogen claimen of te veronderstellen.

Studio 1983 streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op de website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Paragraaf 1 – Algemeen

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Studio 1983 opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of producten.

1.3 Overeenkomst: elke afspraak tussen Studio 1983 en de klant tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of producten.

Artikel 2 – Offerte en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle offertes van Studio 1983 zijn 30 dagen geldig, tenzij daar een termijn voor aanvaarding in wordt genoemd of er een prijswijziging heeft plaatsgevonden.

2.2 Indien de aanvaarding door de klant afwijkt van de aanbieding of offerte of indien de aanbieding of offerte gedeeltelijk wordt geaccepteerd, dan is Studio 1983 daar niet aan gebonden tenzij Studio 1983 anders aangeeft.

Artikel 3 – Leveringstermijn

3.1 Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan vindt de levering plaats binnen een redelijke termijn.

3.2 Indien Studio 1983 en de klant een leveringstermijn zijn overeengekomen en de leveringstermijn wordt op verzoek van de klant vervroegt, dan is Studio 1983 gerechtigd om de overeengekomen vergoeding te verhogen. Indien het verzoek van de klant om vervroegd te leveren voor Studio 1983 niet haalbaar is, dan kan Studio 1983 besluiten niet aan het verzoek te voldoen.

Paragraaf 2 – Auteursrechten en bewaren digitale bestanden

Artikel 4 – Auteursrechten

4.1 Het auteursrecht op de fotografische werken wordt – nadat de klant de overeengekomen vergoeding/koopprijs in zijn geheel aan Studio 1983 heeft voldaan – geacht volledig aan de klant te zijn overgedragen. De klant verkrijgt het onbeperkte recht om de fotografische werken waarvoor hij de overeengekomen vergoeding heeft betaald te gebruiken. Studio 1983 heeft alsdan geen enkel recht meer ten aanzien van de fotografische werken en Studio 1983 mag deze nog slechts gebruiken, voor welke doeleinden dan ook, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant.

4.2 Studio 1983 is bevoegd de digitale bestanden van de gemaakte foto’s te bewaren voor (onder andere) kwaliteitscontrole. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant zal Studio 1983 deze digitale bestanden vernietigen. Wanneer Studio 1983 de digitale bestanden op verzoek van de klant heeft vernietigd kan de klant geen aanspraak meer maken op enige garantie.

Paragraaf 3 – Factuur en betaling

Artikel 5 – Vergoeding/koopprijs

5.1 De door Studio 1983 gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW.

5.2 Indien dat vanuit het oogpunt van Studio 1983 wenselijk is, kan Studio 1983 een voorschot vragen voordat zij met de uitvoering van de overeenkomst zal starten.

5.3 Indien Studio 1983 hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht dan komen deze kosten en/of het meerwerk voor rekening van de klant. De klant zal deze kosten volgens de bepalingen uit artikel 6 aan Studio 1983 voldoen.

5.4 Op uitdrukkelijk verzoek van de klant kan de overeenkomst tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden gewijzigd, eventuele extra kosten zullen als meerwerk worden gezien. De klant dient deze extra kosten aan Studio 1983 te betalen voordat de werkzaamheden zullen worden voortgezet.

Artikel 6 – Factuur en betaling

6.1 De klant zal er voor zorgen dat hij de factuur van Studio 1983 binnen 14 dagen na factuurdatum betaald. Deze termijn is een fatale termijn. Tenzij anders is overeengekomen zal Studio 1983 pas overgaan tot levering van de producten nadat zij de betaling van de klant heeft ontvangen.

6.2 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

6.3 De klant is niet bevoegd om het door hem aan Studio 1983 verschuldigde te verrekenen, tenzij het gaat om de verrekening van een door de klant aan Studio 1983 betaald voorschot.

6.4 Indien Studio 1983 het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft ontvangen,dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is in dat geval zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van volledige betaling de wettelijke rente verschuldigd berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt beschouwd.

6.5 Wanneer de klant niet of niet op tijd betaalt, zijn de daaruit voor Studio 1983 voortvloeiende kosten voor rekening van de klant. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van de wettelijk vastgestelde staffel voor incasso kosten voor consumenten.

Paragraaf 4 – Klachten en geschillen

Artikel 7 – Klachten regeling

  • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

    • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

    • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

    • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

    • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 Artikel 8 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.